Raport bieżący numer 49/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 48/2023 z dnia 30 listopada 2023 r., niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę publiczną w trybie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje Serii F”).
Akcje Serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 6/20/11/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii F, dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F lub praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Umowy objęcia Akcji Serii F były zawierane w dniach 24 – 30 listopada 2023 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”). Akcje Serii F zostały objęte poprzez złożenie przez Zarząd Spółki ofert objęcia akcji inwestorom oraz przyjęcie złożonych ofert przez inwestorów. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii F ani nie dokonywano przydziału Akcji Serii F w rozumieniu art. 434 i nast. KSH. Zarząd Emitenta w dniu 30 listopada 2023 r. podjął uchwałę, na podstawie której określił ostateczną listę subskrybentów Akcji Serii F w związku z zawarciem umów objęcia Akcji Serii F.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja obejmowała 145.799 Akcji Serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj oferty Akcji Serii F (oferta publiczna w trybie subskrypcji prywatnej) nie składano zapisów na Akcje Serii F, wobec czego redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 145.799 Akcji Serii F. Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) nie składano zapisów na Akcje Serii F w rozumieniu przepisów KSH.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 145.799 Akcji Serii F. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału Akcji Serii F w rozumieniu przepisów KSH.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena emisyjna Akcji Serii F wynosiła 430,00 zł za jedną Akcję Serii F.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji (subskrypcja prywatna) nie składano zapisów na Akcje Serii F w rozumieniu przepisów KSH.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia Akcji Serii F zostały zawarte z 54 inwestorami.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje Serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość subskrypcji Akcji Serii F wyniosła 62.693.570,00 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii F, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii F.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Z uwagi na brak, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii F, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji, w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii F.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii F zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe