Raport bieżący numer 9/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 29 stycznia 2024 r. otrzymał zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt) 1 i pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z póź. zm.), od Warsaw Equity Management S.A. oraz Warsaw Equity ASI sp. z o.o. o zmianie (nabyciu i zbyciu) udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadomienie jest załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji