Raport bieżący numer 18/2023 z dnia 16 maja 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics SA informuje o otrzymaniu w dniu 16.05.2023 r. zawiadomienia od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (“Allianz OFE”) iż w dniu 12.05.2023 r., w wyniku likwidacji Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (“Drugi Allianz OFE”) w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz OFE, udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta na rachunkach Allianz OFE wyniósł powyżej 5%.

Przed likwidacją Drugiego Allianz OFE łączny stan na rachunkach Allianz OFE i Drugi Allianz OFE wynosił 38620 akcji Spółki, co stanowiło łącznie 5,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dawało prawo do wykonywania 38620 głosów stanowiących 5,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE, zapisanych było 38620 akcji, stanowiących 5,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 38620 głosów z akcji stanowiących 5,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające Allianz OFE informuje, że:
– nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
– nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy,
– nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych