Raport bieżący nume 13/2023 z dnia 10 maja 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o umieszczeniu projektu Emitenta, pt. „Opracowanie innowacyjnego fotonicznego systemu monitoringu zasobów wodnych” (w skrócie: „Projekt”) na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach I konkursu Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. VIGO Photonics S.A. jest Liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Politechnika Warszawska i Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 23 962 066,25 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 20 214 504,05 zł, co stanowi 84,36 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane Emitenta wynoszą 13 123 191,25 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki wynosi 9 375 629,06 zł.

Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy. Realizacja Projektu rozpocznie się 01.10.2023 r.

W ramach projektu zostaną opracowane i zweryfikowane nowe fotoniczne i bezdotykowe metody pomiarowe, a następnie zbudowane autonomiczne sondy do zdalnego monitoringu wybranych parametrów jakościowych zasobów wodnych (tj. monitorowanie zawartości azotanów, azotynów i związków fosforu). Detekcja sygnałów (w zakresie 3-11 μm) pochodzących od wybranych substancji układami do nich dopasowanymi, pozwoli na miniaturyzację, automatyzację i ograniczenie kosztów przy zwiększonym poziomie zabezpieczenia monitorowanych obszarów.

Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest ciągiem dalszym realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2021– 2026, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2021 w dniu 16.06.2021 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)