Raport bieżący nume 17/2023 z dnia 12 maja 2023 

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „ZWZ”) na dzień 13 czerwca 2023 roku, godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz formularzami. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 12 maja 2023 roku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany porządek obrad ZWZ oraz sprawy mające być przedmiotem uchwał ZWZ (przy czym Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w sprawie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym jej członkom).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.