Raport bieżący numer 20/2024 z dnia 20 maja 2024 roku – korekta

Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), dokonuje korekty raportu bieżącego nr 20/2024 z 17 maja 2024 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2024 ROKU.

Emitent informuje, że omyłkowo nie dołączył do ww. raportu Polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim oraz Raportu niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach VIGO Photonics S.A. za rok 2023.

W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje następujące dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim zwołanego na dzień 17 czerwca 2024 roku: Politykę wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach VIGO Photonics S.A. za rok 2023.

Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem
https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 20/2024 z 17 maja 2024 r. i dołączonych do niego dokumentów pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 11 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 620) oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).