Raport bieżący numer 25/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „NWZ”) na dzień 10 lipca 2023 roku, godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 13 czerwca 2023 roku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany porządek obrad NWZ oraz sprawy mające być przedmiotem uchwał NWZ.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.