Raport bieżący numer 26/2023 z dnia 29 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki pod firmą VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394, NIP 527-020-73-40, REGON 010265179, o kapitale zakładowym: 729.000,00 złotych w całości wpłaconym (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI nr 25/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku, w którym poinformowano o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 lipca 2023 roku (dalej „Walne Zgromadzenie”), niniejszym informuje o odwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Przedmiotem zaplanowanego przez zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia miało być m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w celu pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dalszego rozwoju podstawowej działalności, jak również inicjatyw mających na celu przeskalowanie działalności Spółki, w tym rozwój struktur sprzedaży, rozwój technologii matryc detektorów podczerwieni, a także technologii fotonicznych układów scalonych (PIC), w tym początkowej fazy projektu IPCEI ME/CT. Informacja o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej wysokość pomocy publicznej dla projektu Spółki realizowanego w ramach zintegrowanego, europejskiego projektu IPCEI ME/CT „Important Projects of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies” była przekazana przez Spółkę Raportem bieżącym nr 22/2023 z dnia 9 czerwca 2023 roku.
Powodem odwołania Walnego Zgromadzenia jest złożenie przez akcjonariusza Spółki wniosku o odwołanie zwołanego Walnego Zgromadzenia i zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia w późniejszym terminie w celu umożliwienia obecnym akcjonariuszom dokonania pogłębionej analizy długoterminowej strategii finansowania Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb finansowych wynikających z rozwoju dotychczasowego biznesu, jak i związanych z przystąpieniem do projektu IPCEI ME/CT, a także doprecyzowania ze Spółką roli obecnych akcjonariuszy w realizacji długoterminowej strategii finansowania Spółki.
Zarząd Spółki uznaje, że decyzja Walnego Zgromadzenia dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, powinna zostać podjęta po dokonaniu przez obecnych akcjonariuszy wyżej wskazanej analizy. Mając na uwadze powyższe oraz ze względu na dobro Spółki, Zarząd postanowił przychylić się do wniosku akcjonariusza o odwołanie Walnego Zgromadzenia.
Zarząd wskazuje, że ponownie zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym oraz na swojej stronie internetowej.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe