Raport bieżący numer 21/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu przez Osoby Uprawnione 2146  (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści sześć) imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz  2070 (słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt) imiennych, niezbywalnych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty”) uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje Motywacyjne”).

Emisja Warrantów uzależniona była od spełnienia warunku dotyczącego wypracowania przez Spółkę Wyniku EBITDA w wysokości nie niższej niż 29.500.000 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych) za rok obrotowy 2021.

Wartość Programu Motywacyjnego na koniec 2022 wyniosła 29 160 zł i została zarachowana na podwyższenie kapitału zapasowego, o czym Spółka informowała w raporcie okresowym – raporcie rocznym za 2022 rok.

Warranty zostały wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2021 – 2023, realizowanego na podstawie uchwały nr 6/18/10/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 października 2021 roku w sprawie (i) utworzenia Programu Motywacyjnego, (ii) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, (iii) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B wraz z pobawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości, (iv) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E wraz z pobawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości  oraz (v) zmiany Statutu Spółki („Program Motywacyjny”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, jak również w raportach okresowych.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Członkowie Zarządu Spółki objęli łącznie 2146 Warrantów, a kluczowi pracownicy Spółki 2070 Warrantów.

Spółka informuje, iż Warranty zostały objęte nieodpłatnie, a posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia Akcji Motywacyjnych wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy Spółki.  

Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.