Raport bieżący numer 51/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), powziął informację o Oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”) nr 1191/2023 w sprawie zawarcia na wniosek Spółki umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych – 145.799 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, i kodzie ISIN PLVIGOS00056.
Rejestracja praw do akcji jest warunkowa i nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu ww. praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.