Raport bieżący numer 53/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 51/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie daty rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 145.799 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („PDA”).
Zgodnie z treścią ww. komunikatu, PDA zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w dniu 14 grudnia 2023 r.
W związku z powyższym, wraz z rejestracją PDA zostanie spełniony warunek wprowadzenia PDA do obrotu giełdowego wynikający z uchwały nr 1350/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 52/2023. Zgodnie z treścią tej uchwały wprowadzenie PDA do obrotu giełdowego na rynku podstawowym nastąpi w dniu 15 grudnia 2023 r.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.