Raport bieżący numer 8/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 7/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie daty rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 145.799 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje”).
Zgodnie z treścią ww. komunikatu, Akcje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w dniu 22 stycznia 2024 r.
W związku z powyższym, wraz z rejestracją Akcji zostanie spełniony warunek wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wynikający z uchwały nr 79/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o której mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2024. Zgodnie z treścią tej uchwały wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego na rynku podstawowym nastąpi w dniu 22 stycznia 2024 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.