Raport bieżący nume 8/2023 z dnia 7 marca 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na maszynach lub urządzeniach (dalej: „przedmiot zastawu). Wpisu w rejestrze zastawów dokonano w dniu 23.02.2023 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu – maszyny i  urządzenia służące do wdrożenia opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych (inna maszyna lub urządzenie) na dzień 23.02.2023 roku wynosiła 3 000 000 euro (trzy miliony euro).

Zastaw rejestrowy będzie zabezpieczał wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 2.000.000,00 EURO (słownie: dwa miliony EURO).

Zastaw rejestrowy została ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności banku ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z tytułu zawartej w dniu 29.03.2019 r. z Emitentem umowy kredytu nr 875201900001843/00 oraz umów zastawów rejestrowych. Spółka informowała o zawarciu umowy kredytu na finansowanie inwestycji raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 29.03.2019 roku.

Dodatkowo Spółka informuje, że nie istnieją powiązania osobowe lub majątkowe pomiędzy Spółką a podmiotem, na rzecz którego ustanowione jest zabezpieczenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.