Raport bieżący numer 52/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 roku powziął wiadomość o podjęciu w dniu 12 grudnia 2023 roku uchwały nr 1350/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Uchwała”).

Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd GPW postanowił: (i) dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) 145.799 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („PDA”) oraz (ii) wprowadzić z dniem 15 grudnia 2023 r. do obrotu giełdowego na tym rynku PDA, pod warunkiem dokonania przez KDPW najpóźniej w dniu 15 grudnia 2023 r. rejestracji PDA i oznaczenia ich kodem „PLVIGOS00056”.

Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

.