Raport bieżący numer 7/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 17 stycznia 2024 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 17 stycznia 2024 r. uchwały nr 78/2024 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na głównym rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oraz uchwały nr 79/2024 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Uchwały”).
Zgodnie z treścią Uchwał, Zarząd GPW postanowił: (i) wyznaczyć na 19 stycznia 2024 r. dzień ostatniego notowania na rynku podstawowym GPW 145.799 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki; (ii) stwierdzić dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW 145.799 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje”); oraz (iii) wprowadzić z dniem 22 stycznia 2024 r. Akcje do obrotu giełdowego na tym rynku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ww. dniu rejestracji Akcji i oznaczenia ich kodem ISIN PLVIGOS00015.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.