Raport bieżący numer 22/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej  wysokość pomocy publicznej dla projektu Spółki realizowanego w ramach zintegrowanego, europejskiego projektu IPCEI ME/CT (Important Projects of Common  European Interest on Microelectronics and Communication Technologies).

Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdza maksymalny pułap pomocy publicznej w projekcie i nie oznacza przyznania Spółce dofinansowania. Komisja oceniła proponowany projekt na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, a w szczególności komunikatu dotyczącego ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania[1].

Decyzja o przyznaniu Spółce dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie w ramach procedury konkursowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O dofinansowanie będą mogły starać się podmioty, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Informację o wyłonieniu projektu Spółki do udziału w projekcie IPCEI ME/CT jako jedynego polskiego projektu Spółka przekazywała w raporcie bieżącym nr 11/2021 z 01.06.2021 roku. Termin ogłoszenia konkursu w ramach programu FENG nie jest jeszcze ustalony.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii zintegrowanych fotonicznych układów scalonych przeznaczonych do detekcji w zakresie średniej podczerwieni, budowa kompletnej linii produkcyjnej fotonicznych układów scalonych w zakresie średniej podczerwieni oraz utworzenie kompletnego łańcucha dostaw dla tych układów. Projekt wymaga opracowania nowych technologii, poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych i operacyjnych, a także nakładów na komercjalizację nowych produktów na dynamicznym rynku.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 253,41 mln EUR, a maksymalna wysokość pomocy publicznej, zatwierdzona przez Komisję Europejską może wynieść 102,85 mln EUR, co odpowiada wysokości tzw. luki finansowej w projekcie. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są nakłady na prace badawczo-rozwojowe, nakłady na budowę nowej linii produkcyjnej oraz koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii produkcyjnej.

Realizacja projektu planowana jest w latach 2023-2030 i składa się z dwóch faz:

– fazy R&D (lata 2023-2027). Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 34,19 mln EUR.

– fazy FID (First Industrial Deployment), tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2023-2030), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 219,22 mln EUR.

Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2030 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowania ze środków publicznych dla projektu. Zarząd Spółki przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych Spółki, z finansowania dłużnego i/lub w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.

 

[1] Communication from the Commission Criteria for the analysis of the compatibility with the internal market of State aid to promote the execution of important projects of common European interest (2021/C 528/02)

 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.