home-icon/Home / NWZ VIGO Photonics przegłosowało emisję akcji dzięki którym spółka pozyska środki finansowe zapewniające przyśpieszenie wzrostu biznesu

NWZ VIGO Photonics przegłosowało emisję akcji dzięki którym spółka pozyska środki finansowe zapewniające przyśpieszenie wzrostu biznesu

  • NWZ VIGO Photonics zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F oraz upoważnieniu Zarządu Spółki do zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej skierowanej do określonych kategorii inwestorów na podstawie zwolnienia z obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu
  • Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone zarówno na wsparcie dalszego rozwoju podstawowej działalności, jak również inicjatyw mających na celu przeskalowanie działalności VIGO
  • Z pozyskanych środków finansowany będzie wzrost sprzedaży poprzez wsparcie działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości, w tym zwłaszcza inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży, rozwój technologii i działalności w obszarze technologii matryc detektorów podczerwieni, a także technologii fotonicznych układów scalonych (PIC), w tym początkowej fazy projektu HyperPIC zaliczonego do IPCEI przez KE
  • W emisji udział weźmie Warsaw Equity Management S.A., dotychczasowy największy akcjonariusz Spółki

W dniu 20 listopada 2023 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) VIGO Photonics S.A. („Spółka”), zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Uchwała NWZ przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego o nie więcej niż 145.799 zł, poprzez emisję nie więcej niż 145.799 Akcji Serii F („Uchwała Emisyjna”).

 

 

Udział WEM w Emisji

 

Zgodnie z deklaracją, otrzymaną przez zarząd Spółki, w Emisji Akcji Serii F uczestniczyć będzie Warsaw Equity Management S.A. („WEM”), dotychczasowy największy akcjonariusz Spółki, posiadający dotychczas, łącznie ze swoim podmiotem zależnym Warsaw Equity ASI sp. z o.o. („WE ASI”),104.000 akcji spółki, dających 14,27% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. W ramach Oferty Nowych Akcji WEM lub WE ASI zamierza objąć nowo wyemitowane akcje serii F w liczbie, która umożliwi WEM utrzymanie łącznego nie niższego udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niż łączny udział jaki WEM posiadał przed Ofertą Nowych Akcji, łącznie z WE ASI.

 

Ponadto, w związku z uczestnictwem w Ofercie Nowych Akcji, WEM oraz WE ASI zawrą umowę ograniczającą zbywalność posiadanych przez siebie akcji (umowy lock-up) na okres od dnia zawarcia umowy lock-up do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

Przez niemal czternaście lat aktywnego partnerstwa ze Spółką współtworzymy historię jej wzrostu. Z dumą obserwowaliśmy, jak Spółka ewoluowała, stając się jednym z wiodących graczy w branży fotonicznej w Europie. Konsekwentnie realizowana strategia przyniosła oczekiwane rezultaty, spełniając nasze pierwotne założenia inwestycyjne. Po dokonaniu analizy opcji strategicznych, jednocześnie doceniając biznesowe perspektywy otwierające się dla VIGO w nadchodzących latach oraz chcąc uczestniczyć w jej dalszym rozwoju, jako Warsaw Equity Group podjęliśmy decyzję o wzięciu udziału w emisji nowych akcji z zamiarem utrzymania naszego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz zdecydowaliśmy o podpisaniu umowy typu lock-up mówi Krzysztof Dziewicki, Prezes Zarządu Warsaw Equity Management S.A.

 

Bardzo cieszymy się z decyzji WEM, która jasno potwierdza, że przed VIGO otwierają się bardzo dobre perspektywy rozwoju do których jesteśmy dobrze przygotowani. Otoczenie rynkowe jest sprzyjające, zarówno w istniejących, jak i nowych obszarach na które wchodzimy. Nasze unikalne przewagi konkurencyjne dają możliwość zarówno skalowania biznesu, jak i możliwości przygotowywania praktycznie dowolnych, innowacyjnych i unikatowych w swojej klasie produktów, docenianych przez największych światowych graczy. Realizacja naszej wizji rozwoju powinna przyczynić się do wzrostu długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy naszej spółki – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.  

 

Cele emisji

 

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków, które umożliwią kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych przez Spółkę, zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021-2026 przyjętą przez Zarząd Spółki w czerwcu 2021, w tym, w zależności od decyzji Zarządu Spółki:

 

  • Przyspieszenie wzrostu sprzedaży w inicjatywach rozwojowych stanowiących podstawową działalność Spółki (sprzedaż detektorów i modułów podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych), poprzez wsparcie działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości, w tym zwłaszcza inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży na kluczowych rynkach oraz kontynuację rozwoju technologii i nowych produktów, w celu dalszego umocnienia pozycji Spółki jako wiodącego dostawcy fotonowych detektorów średniej podczerwieni oraz dostawcy materiałów półprzewodnikowych do zastosowań w fotonice i mikroelektronice.

 

  • Kontynuacji projektu związanego z rozwojem technologii matryc detektorów podczerwieni do zastosowań cywilnych i wojskowych oraz uruchomieniem seryjnej produkcji matryc detektorów podczerwieni.

 

  • Realizacji projektu związanego z rozwojem technologii fotonicznych układów scalonych, a następnie wdrożeniem ich do seryjnej produkcji. Emisja akcji ma umożliwić sfinansowanie początkowej fazy projektu HyperPIC w ramach programu Important Projects of Common European Interest, dla którego Spółka uzyskała decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą pomoc publiczną w wysokości do 102,9 mln EUR. Decyzja o przyznaniu Spółce dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie w ramach procedury konkursowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. O dofinansowanie będą mogły starać się podmioty, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Spółka oczekuje, że realizacja projektu HyperPIC pozwoli Spółce na istotne przeskalowanie biznesu poprzez uzyskanie pozycji wiodącego dostawcy zintegrowanych rozwiązań sensorycznych dla średniej podczerwieni.

 

VIGO Photonics jest liderem technologicznym w zastosowaniach średniej podczerwieni, które są bardzo mocno wspierane przez długoterminowe megatrendy m.in. miniaturyzacja systemów, internet rzeczy, elektronika konsumencka, motoryzacja czy bezpieczeństwo związane z obronnością krajów czy zabezpieczenie łańcucha wartości w produkcji chipów i rozwój przemysłu półprzewodnikowego w Europie. Działamy na dynamicznie rozwijających się niszach branży fotonicznej, przede wszystkim na rynku detektorów i modułów detekcyjnych średniej podczerwieni, który jest naszym bazowym rynkiem, ale też chcemy zdecydowanie mocniej wejść w kolejne perspektywiczne obszary. W pierwszej kolejności obszar matryc podczerwieni do zastosowań wojskowych i kosmicznych, oraz pionierskiej technologii fotonicznych obszarów scalonych (PIC – Photonic Integrated Circuit) w projekcie HyperPIC. Chcemy także rozwijać nasze zagraniczne struktury sprzedażowe – mówi Adam Piotrowski.

Środki pozyskane z emisji umożliwią nam pozyskanie finansowania wpływającego na przyspieszenie rozwoju spółki w obecnym otoczeniu biznesowym. Z jednej strony korzystne globalne megatrendy rynkowe, ale z drugiej istniejąca konieczność wprowadzania ciągłych innowacji oraz rozwoju technologicznego i produktowego, odpowiadającego na zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne w wielu branżach światowej gospodarki. Stąd nasza chęć przyspieszenia mocniejszego wejścia w nowe obszary, gdzie dzięki wieloletniemu doświadczeniu i know-how możemy stać się istotnym graczem, a w przypadku układów PIC – nawet światowym pionierem technologii. Decyzja KE zatwierdzająca pomoc publiczną w wysokości do 102,9 mln EUR dla naszego projektu HyperPIC jest bardzo ważnym kamieniem milowym w strategii finansowania rozwoju VIGO. Czeka nas jeszcze przejście przez procedurę konkursową w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Decyzja KE potwierdza także wysoką innowacyjność projektu oraz umożliwia staranie się o środki FENG na wsparcie dla projektów IPCEI – mówi Łukasz Piekarski, członek zarządu i dyrektor finansowy VIGO Photonics.

 

Ponadto rośnie zapotrzebowanie na nasze detektory stosowane w segmencie wojskowym. W Polsce podpisaliśmy niedawno umowę na dostawę dla Grupy PGZ detektorów stosowanych w systemach automatycznego wykrywania i gaszenia pożarów oraz list intencyjny z PCO dotyczący wdrożenia opracowywanych przez nas matryc podczerwieni do masowej produkcji i zastosowania w polskiej armii. Liczymy także na rynek amerykański i pierwsze kontrakty w wojskowości. Rynek zastosowań wojskowych bez wątpienia będzie się dynamicznie rozwijał w najbliższych latach – mówi Adam Piotrowski.

 

 

Doradcy

 

W związku z ofertą Akcji Serii F rolę Globalnego Koordynatora i Współprowadzącego Księgę Popytu pełnić będzie WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu pełnić będzie IPOPEMA Securities S.A. Doradcą prawnym Współprowadzących Księgę Popytu jest kancelaria Rymarz Zdort Maruta. Doradcą prawnym Spółki jest kancelaria Tomczykowski Tomczykowska, a cc group sp. z o.o. pełni funkcję Doradcy Zarządu Spółki w zakresie relacji inwestorskich.

 

Szczegóły uchwał emisyjnych

 

Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 par 2 pkt 1 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”), wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia obowiązku opublikowania prospektu, w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia, w zależności od wyboru Zarządu Spółki, w drodze skierowania jej wyłącznie do: inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii F o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora („Inwestorzy Kwalifikowani”). Wybór Inwestorów Kwalifikowanych, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii F nastąpi z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu lub innego procesu pozyskiwania inwestorów.

 

Uchwała Emisyjna przewiduje, że akcjonariuszom Spółki posiadającym co najmniej 0,5% akcji Spółki według stanu na koniec dnia rejestracji na NWZ („Inwestorzy Uprawnieni”, „Dzień Referencyjny”) będzie przysługiwać, na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej, pierwszeństwo objęcia Akcji Serii F w liczbie umożliwiającej Inwestorowi Uprawnionemu utrzymanie nie niższego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niż udział jaki ten Inwestor Uprawniony posiadał na koniec Dnia Referencyjnego.

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709