home-icon/Home / Komisja Europejska zatwierdziła wysokość pomocy publicznej do kwoty 102,9 mln EUR dla projektu VIGO Photonics

Komisja Europejska zatwierdziła wysokość pomocy publicznej do kwoty 102,9 mln EUR dla projektu VIGO Photonics

  • Komisja Europejska zatwierdziła wysokość pomocy publicznej dla VIGO Photonics do kwoty 102,9 mln EUR na realizację projektu HyperPIC. Ostateczna decyzja o udzieleniu dofinansowania oraz jego wartość zostaną ustalone w ramach procedury konkursowej w programie Fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki.

 

  • Realizacja projektu HyperPIC zaplanowana jest na lata 2023-2030. W jego wyniku powstaną przełomowe dla rynku podczerwieni fotoniczne układy scalone, umożliwiające wprowadzenie zaawansowanych systemów sensorycznych do przedmiotów codziennego użytku oraz linie produkcyjne zapewniające kompletny łańcuch dostaw dla układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni, co umożliwi VIGO ich wprowadzenie na rynek jako pierwszemu producentowi na świecie.  

 

  • Projekt HyperPIC jest częścią europejskiego projektu Important Projects of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT), którego celem jest wzmocnienie europejskiej branży mikroelektronicznej. W projekcie, oprócz VIGO Photonics, zaangażowane są najważniejsze europejskie firmy półprzewodnikowe.

 

Spółka VIGO Photonics (WSE:VGO) otrzymała z Komisji Europejskiej informację o zatwierdzeniu pomocy publicznej w wysokości do 102,9 mln EUR w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI ME/CT na realizację przez VIGO Photonics projektu HyperPIC, którego głównym celem jest stworzenie kompletnej, generycznej platformy technologicznej integrującej kluczowe elementy łańcucha wartości układów fotoniki scalonej (PIC) na zakres średniej podczerwieni (Mid-IR Photonic Integrated Circuits, MIRPICs).

 

 

 

Mechanizm IPCEI

 

Mechanizm IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) to jeden z najważniejszych instrumentów wspierających nową politykę gospodarczą oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie potencjału europejskiego przemysłu w kontekście globalnej konkurencji. IPCEI ME/CT jest najważniejszym europejskim instrumentem wsparcia dla całej branży mikroelektronicznej, fotonicznej i półprzewodnikowej.

 

Technologie te, zdefiniowane przez Komisję Europejską jako kluczowe (Key Enabling Technologies) mają znaczenie dla rozwoju całej europejskiej gospodarki. Komponenty mikroelektroniczne oraz systemy i sprzęt sieci komunikacyjnych wzbogacają nasze życie, łącząc świat fizyczny ze światem cyfrowym. Projekt IPCEI ME/CT dotyczy komponentów, które „CZUJĄ (SENSE), MYŚLĄ (THINK), DZIAŁAJĄ (ACT) i KOMUNIKUJĄ SIĘ (COMUNICATE)”. Dla każdego z tych elementów funkcjonalnych potrzebne są dedykowane technologie i specjalistyczna wiedza, a także wysokowydajny sprzęt i materiały.

 

Projekt IPCEI ME/CT zrzesza największe europejskie firmy z sektora półprzewodnikowego, zarówno w dziedzinie mikroelektroniki, jak i fotoniki.  Projekt zgłoszony przez VIGO Photonics został wybrany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jako jedyny polski projekt w ramach IPCEI ME/CT. Po wydaniu decyzji przez KE planowany jest jeszcze formalny konkurs organizowany przez MRiT.

 

Opis i cel projektu HyperPIC oraz jego finansowanie

 

Celem projektu HyperPIC VIGO Photonics  jest  opracowanie i wdrożenie technologii specjalizowanych, hybrydowych układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni oraz przygotowanie i uruchomienie linii produkcyjnych zapewniających kompletny łańcuch dostaw dla układów MIRPIC. W efekcie VIGO Photonics stanie się pierwszym na świecie producentem fotonicznych układów scalonych dla średniej podczerwieni (MIRPIC).  

 

Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 253,4 mln EUR, a dotacja może wynieść maksymalnie 102,9 mln EUR (41% kosztów kwalifikowanych). Zarząd VIGO Photonics przewiduje, że koszty kwalifikowane projektu ponad wartość dofinansowania ze środków publicznych, zostaną pokryte ze środków i kapitałów własnych Spółki, z finansowania dłużnego i/lub, w szczególności w fazie FID, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe i/lub finansowanie pozabilansowe w formule project finance.

Harmonogram realizacji projektu HyperPIC oraz koszty

 

Realizacja projektu HyperPIC planowana jest w latach 2023-2030 i składa się z dwóch faz:

 

  • fazy R&D (lata 2023-2027) – wartość kosztów kwalifikowanych w fazie R&D wynosi 34,2 mln EUR

 

  • fazy FID (First Industrial Deployment) tj. pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2023-2030), obejmującego inwestycje w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów, w tym finansowanie części kosztów operacyjnych w trakcie wdrożenia. Wartość kosztów kwalifikowanych w fazie FID wynosi 219,2 mln EUR

 

Po zakończeniu fazy FID planowane jest rozpoczęcie seryjnej produkcji (po 2030 r.), w ramach której nie jest przewidziane dofinansowania ze środków publicznych dla projektu.

 

Decyzja Komisji Europejskiej

 

Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdza maksymalny pułap pomocy publicznej w projekcie i nie oznacza przyznania Spółce dofinansowania. Komisja oceniła proponowany projekt na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, a w szczególności komunikatu dotyczącego ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania. Decyzja o przyznaniu Spółce dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie w ramach procedury konkursowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O dofinansowanie będą mogły starać się podmioty, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Projekt HyperPIC został wyłoniony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jako jedyny polski projekt do udziału w projekcie IPCEI ME/CT. Termin ogłoszenia konkursu w ramach programu FENG nie jest jeszcze ustalony.

Projekt HyperPIC i jego znaczenie dla VIGO

 

Uzyskanie decyzji KE zatwierdzającej wysokość dofinansowania z UE na projekt HyperPIC jest niezwykle istotnym kamieniem milowym dla VIGO. Decyzja ta umożliwi nam ubieganie się o odpowiednie środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, dzięki czemu, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury konkursowej przez NCBiR, możliwa będzie realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego związanego z rozwojem technologii HyperPIC, której będziemy światowymi pionierami. Dzięki realizacji tego projektu stworzymy strategiczny potencjał do produkcji fotonicznych układów scalonych dla średniej i dalekiej podczerwieni w Europie, co z kolei pozwoli na zachowanie przewagi technologicznej UE, jak również na wzmocnienie potencjału technologicznego polskiej gospodarki – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

 

Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest rozwój technologii fotonicznych układów scalonych. Dotychczasowym problemem w rozwoju sensoryki w zakresie średniej podczerwieni była wysoka cena wytworzenia i integracji pojedynczego układu, jednakże obecny szybki rozwój technologii integracji komponentów fotonicznych może otworzyć drogę do produkcji zintegrowanych układów fotonicznych w masowej skali – mówi Adam Piotrowski.

 

Rynek średniej podczerwieni stanowi obecnie obszar praktycznie niezagospodarowany i jest wielką szansą biznesową dla firm technologicznych o odpowiednim potencjale i doświadczeniu, takich jak VIGO. Jako podmiot z wieloletnim, autorskim know-how i wysokimi kompetencjami technologicznymi, mamy szansę stać się globalnym pionierem i kreatorem tego bardzo perspektywicznego rynku dodaje Adam Piotrowski.  

 

Obecnie komponenty dla średniej podczerwieni oferowane są jako elementy dyskretne, wymagające integracji oraz projektowania skomplikowanych układów optyczno-elektronicznych. Poszczególne bloki funkcjonalne zajmują dużą objętość oraz zużywają dużo energii, przez co nie nadają się do zastosowań w urządzeniach konsumenckich.

 

Realizacja projektu HyperPIC przyśpieszy rozwój fotonicznych technologii czujnikowych i w efekcie umożliwi dostarczenie na rynek nowej klasy układów fotoniki scalonej do zastosowań sensorycznych. Wdrożenie technologii PIC pozwoli na zastąpienie dotychczasowych drogich i skomplikowanych systemów pojedynczymi układami scalonymi. W konsekwencji możliwe będzie stosowanie pojedynczych chipów o zaawansowanych funkcjonalnościach sensorycznych w przedmiotach codziennego użytku (smartfony, urządzenia wearables, AGD, pojazdy).

 

Projekt HyperPIC wpisuje się także w cele inicjatywy IPCEI on Microelectronics and Communication Technologies (IPCEI ME/CT) w obszarze projektowania procesorów i układów scalonych dla sztucznej inteligencji – w celu dostarczenia AI odpowiednich danych konieczne jest przetworzenie różnych fizycznych informacji płynących z otaczającego nas świata – temperatura, skład chemiczny, dystans od obiektu itp. Aby było to możliwe konieczny jest rozwój inteligentnych sensorów, pozwalających na szybkie pomiary oraz dostarczającym systemom AI uporządkowanych i przeprocesowanych danych mówi Adam Piotrowski.

 

Potencjalnymi odbiorcami układów HyperPIC będą kontrahenci z całego świata, wykorzystujący w swoich produktach rozwiązania z obszaru szeroko rozumianych technik czujnikowych, czyli wytwórcy aparatury biomedycznej, producenci urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń, operatorzy infrastruktury krytycznej, firmy działające na rynku IoT, operatorzy i integratorzy telekomunikacyjni, przemysł samochodowy, producenci maszyn przemysłowych oraz producenci urządzeń mobilnych. Rynek PIC dla sensoryki w zakresie średniej podczerwieni obecnie nie istnieje – VIGO będzie pionierem i kreatorem rozwiązań w tym obszarze. Natomiast rynek dużych, skomplikowanych systemów wart jest obecnie ponad 1 mld EUR rocznie (według ostatniego dostępnego raportu).

W celu realizacji projektu HyperPIC VIGO Photonics zapewniło sobie współpracę z najlepszymi krajowymi i europejskimi ośrodkami naukowymi i technologicznymi, specjalizującymi się w technologiach wytwarzania, pomiarów, integracji i packagingu układów fotoniki scalonej. Partnerami w projekcie będą takie ośrodki jak Politechnika Warszawska, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz, Technische Universiteit Eindhoven, Politecnico di Milano, Universitat Politècnica de València oraz Tyndall Institute.

Rozwój technologii fotonicznych układów scalonych (PIC) w VIGO

VIGO od 2020 roku rozwija technologię fotonicznych układów scalonych w ramach projektu MIRPIC, realizowanego wspólnie z Politechniką Warszawską i Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz. W ramach tego projektu konsorcjum otrzymało dofinansowanie w wysokości 26,6 mln zł na opracowanie technologii fotonicznych układów scalonych na zakres 3-5 μm. Efektem tego projektu będą pierwsze demonstratory układów fotoniki scalonej, gotowe już w tym roku.

 

Dotychczasowe prace badawcze pozwoliły na zidentyfikowanie i rozwiązanie podstawowych problemów technologicznych związanych z wytwarzaniem i integracją elementów i opracowanie zestawu podstawowych bloków funkcjonalnych (ang. building blocks) dla opracowywanej technologii.

 

Dalsze prace R&D skoncentrowane będą przede wszystkim na poszerzaniu zakresu spektralnego pracy elementów pasywnych i aktywnych wchodzących w skład układu PIC, optymalizacji technologii wytwarzania komponentów falowodowych, źródeł światła i detektorów na zakres średniej podczerwieni, a także, a nawet przede wszystkim, technologii heterogenicznej integracji i packagingu. W projekcie HyperPIC niezwykle istotna jest również ścieżka rozwoju demonstratorów technologii – specjalizowanych układów do konkretnych zastosowań sensorycznych, telekomunikacyjnych etc., opracowywanych i wytwarzanych w VIGO Photonics.

 

Podsumowanie

 

Harmonogram projektu HyperPIC zakłada realizację fazy R&D w latach 2023 – 2027. Faza FID (Pierwszego Przemysłowego Wdrożenia) w latach 2023-2030 obejmie inwestycję w nową linię produkcyjną oraz wdrożenie do produkcji nowych produktów. Faza masowej produkcji ma rozpocząć się od roku 2031.

Projekt HyperPIC to wieloletni program inwestycyjny z pozytywnym wpływem na konkurencyjność polskiej gospodarki. Pozwoli on m.in.  na polonizację łańcucha dostaw i będzie impulsem do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych. Utworzy także wiele nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio przy projekcie, jak w ekosystemie partnerów i klientów oraz przyciągnie talenty inżynierskie do Polski. Dzięki HyperPIC wprowadzimy na rynek innowacyjny w skali świata produkt umożliwiający pracę, m.in. z elektroniką użytkową, odpowiadający potrzebom AI, IoT i przemysłu 4.0. W efekcie dzięki temu projektowi Polska może stać się bardzo silnym graczem w Europie w branży fotoniki zintegrowanej, a VIGO będzie motorem napędowym całej branży i przy zachowaniu wszelkich proporcji, może stać się europejskim TSMC.  Jestem dumny, że VIGO może wziąć udział w realizacji tak prestiżowego i ważnego dla gospodarki polskiej, jak i europejskiej projektupodsumowuje Adam Piotrowski.

Dodatkowe informacje

  • Komunikat prasowy KE dotyczący zatwierdzenia pomocy publicznej w ramach europejskiego mechanizmu IPCEI ME/CT

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3087

 

  • Komentarz Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej wykonawczej KE ds. Europy na miarę ery cyfrowej (Executive Vice President of the EC for A Europe Fit for the Digital Age) nt. IPCEI ME/CT

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_3158

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709