Na podstawie decyzji z dnia 31.10.2017, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie do wniosku o wsparcie projektu „Technologie materiałów i struktur dla detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (LWIR)”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach I konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Projekt realizowany będzie przez:

Instytut Technologii Elektronowej – lider projektu
Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego
Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza
VIGO Photonics S.A.

W ramach projektu, VIGO Photonics odpowiada za opracowanie technologii materiałów i struktur przeznaczonych do detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (8-14 μm) w podwyższonych temperaturach (>200 K). Podany zakres spektralny jest ważny z punktu widzenia wielu zastosowań, w tym wojskowych (obrazowanie, detekcja śladowych ilości gazów bojowych), cywilnych, medycznych, przemysłowych (kontrola i diagnostyka), kosmicznych (obserwacja Ziemi z kosmosu, detekcja śladowych ilości substancji) czy środowiskowych (monitorowanie emisji gazów cieplarnianych). Przedmiotem projektu będą półprzewodnikowe supersieci II-go rodzaju na bazie związków antymonu grupy III układu okresowego. Materiał ten jest uznawany za następcę tellurku kadmowo-rtęciowego (HgCdTe), który jest obecnie powszechnie stosowany w przyrządach do wykrywania podczerwieni. Idea półprzewodnikowych supersieci II-go rodzaju została zaprezentowana na początku lat 70-tych XX-go wieku, jednak dopiero na przełomie lat 80-tych i 90-tych wykonane zostały prace teoretyczne i eksperymentalne wskazujące ich potencjał. Wykazano, że antymonkowe supersieci cechują się szeregiem właściwości, które pozwalają na uzyskanie lepszych parametrów materiałowych i przyrządowych w porównaniu do HgCdTe.

Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 6 490 261 zł z czego VIGO Photonics S.A. otrzyma na opracowane rozwiązania 870 374 zł.

TECHMATSTRATEG1/347751/5/NCBR/2017

Technologie materiałów i struktur dla detekcji długofalowego promieniowania podczerwonego (LWIR)