Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 16.01.2017 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych mBank S.A. ( “mBank”) zawiadamia, że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez mBank wyniosła poniżej 5%.
Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku realizacji transakcji sprzedaży akcji Spółki na GPW w dniu 10 stycznia 2017 roku – rozliczonej w dniu 12 stycznia 2017 roku.
Przed rozliczeniem ww. transakcji zbycia akcji Spółki na rachunkach Klientów mBanku S.A. zapisanych było 37.392 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 37.392 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co dawało 5,12 proc. udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu rozliczenia ww. transakcji zbycia akcji Spółki na rachunkach Klientów mBanku S.A. zapisanych jest 16.892 akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 16.892 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co dawało 2,32 proc. udziału w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.