Raport bieżący nr 3/2014/k z dnia 3.12.2014 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 2 grudnia 2014 r. otrzymał  :
– od Pana Mirosława Grudnia –  korektę zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów,
– od S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – korektę zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów,
W powyższych pismach zawarto korekty dotyczące procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce po transakcji sprzedaży akcji w Ofercie Publicznej.
Wobec ww. informacji Zarząd Emitenta dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w poniższy sposób.
W zawiadomieniach i raporcie bieżącym  było:
„Po zmianie Pan Mirosław Grudzień posiada 42 200 akcji uprawniających do wykonywania 42 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , co stanowi 6,05 % ogólnej liczby głosów i 6,05 % w kapitale zakładowym Emitenta.”
„Po zmianie Fundusz posiada 104 000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 104 000 głosów na walnym Zgromadzeniu VIGO Photonics S.A., co stanowi 14,3 % ogólnej liczby głosów i 14.3 % w kapitale zakładowym Spółki.”
A powinno być:
„Po zmianie Pan Mirosław Grudzień posiada 42 200 akcji uprawniających do wykonywania 42 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , co stanowi 6,08 % ogólnej liczby głosów i 6,08 % w kapitale zakładowym Emitenta.”
„Po zmianie Fundusz posiada 104 000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 104 000 głosów na walnym Zgromadzeniu VIGO Photonics S.A., co stanowi 14,99 % ogólnej liczby głosów i 14.99 % w kapitale zakładowym Spółki.”

W pozostałym zakresie zawiadomienia nie zostały korygowane, zatem również raport bieżący nr 3/2014 nie podlega dalszym zmianom.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ws. informacji bieżących i okresowych