Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 10.03.2015 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10.03.2015 roku Pan Andrzej Maciak – Członek Zarządu Spółki złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji z dniem 31.03.2015 r.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje o podjęciu w dniu 10.03.2015 r. przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwał w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu w osobie Pana Adama Piotrowskiego  oraz powołania do Zarządu Pana Adama Piotrowskiego i  Pana   Łukasza Piekarskiego.

Rada Nadzorcza postanowiła, iż uchwały te wejdą w życiem z dniem 1.04.2015 r. i od tego dnia Zarząd VIGO Photonics S.A. składał się będzie z dwóch członków powołanych na wspólną 3-letnią kadencję – Pana Adama Piotrowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz Pana Łukasza Piekarskiego pełniącego funkcję Członka Zarządu.

Pan Adam Piotrowski – absolwent Politechniki Warszawskiej,  na której w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Politechnice Warszawskiej. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku Specjalisty w dziale Technologii Detektorów w VIGO Photonics S.A. w Warszawie, na którym pracował w latach 2002-2003. Następnie w latach 2003-2006 był Specjalistą w laboratorium MOCVD VIGO Photonics S.A. w Warszawie. Od 2006 do 2008 roku sprawował funkcję kierownika laboratorium MOCVD VIGO Photonics S.A. w Warszawie. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Kierownika Wydziału Detektorów w VIGO Photonics S.A. Pan Piotrowski był członkiem Zarządu w poprzedniej kadencji a od 1 stycznia 2015 roku Prezesem Zarządu.
Pan Adam Piotrowski oświadczył, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi i nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki, oraz że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Pan Łukasz Piekarski – jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Institute d’Etudes Politiques de Paris.
Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i bogate doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych ze środków funduszy europejskich, krajowych środków publicznych, jak również finansowania dłużnego. Brał udział we wdrożeniu szeregu inwestycji realizowanych w formule project finance. Uczestniczył w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz prywatnymi inwestorami.
Od 2014 r. pracował jako menedżer w Zespole Doradztwa Finansowego IPOPEMA Securities S.A., gdzie brał udział w realizacji szeregu projektów pozyskania finansowania. W latach 2006-2013 zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie odpowiadał m.in. za realizację projektów finansowanych ze środków unijnych, a także za przygotowanie i wdrożenie pionierskich projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.
Pan Łukasz Piekarski oświadczył, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi i nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki, oraz że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów  ws. informacji bieżących i okresowych
§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów  ws. informacji bieżących i okresowych