Raport bieżący numer 15/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. informuje, że uległ zmianie termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. Nowy termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2022 r. to 19 września 2022 r. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazanych w harmonogramie opublikowanym raportem bieżącym nr 3/2022 nie uległy zmianie.
Zmiana powyższego terminu jest związana z konsolidacją sprawozdania finansowego spółki zależnej od Emitenta – VIGO PHOTONICS CORPORATION.

Jednocześnie Emitent informuje, że począwszy od raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku będzie przekazywał raporty okresowe w formie skonsolidowanych raportów kwartalnych i skonsolidowanego raportu półrocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego obejmujących dane spółki zależnej od Emitenta.
Ponadto Emitent informuje, że skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały wymagane dane dotyczące Spółki, dlatego odrębne (jednostkowe) raporty kwartalne nie będą publikowane.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe