Raport bieżący numer 16/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 roku odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 sierpnia 2022 roku na podstawie którego Sąd dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.
Zmiana dotyczyła zmiany nazwy Spółki z „VIGO Photonics Spółka Akcyjna” na „VIGO Photonics Spółka Akcyjna” (nazwa skrócona „VIGO Photonics S.A.”).

Wpis został dokonany w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 17/14/06/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki.
Treść uchwały została przekazana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym numer 11/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku.
Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.