Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 9.03.2017 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (“Emitent”) niniejszym informuje, że zmianie ulega termin publikacji rocznego raportu za 2016 rok, określony w raporcie bieżącym nr 3/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.
Publikacja raportu roczne nastąpi w dniu 22 marca 2017 roku.
Przedmiotowa zmiana terminu publikacji raportu rocznego wynika z faktu, iż rok 2016 jest pierwszym rokiem sprawozdawczym, w którym sprawozdanie finansowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, a w konsekwencji czego biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Emitenta zwrócił się do Emitenta z wnioskiem o przedłużeniu okresu niezbędnego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
W związku z powyższym Emitent postanowił o zmianie terminu publikacji raportu rocznego w ten sposób, aby umożliwić biegłemu rewidentowi niezbędny czas do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wydania stosownej opinii z badania.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazanych w harmonogramie opublikowanym raportem bieżącym nr 3/2017 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).