Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku wpłynęło do Emitenta od Pana Józefa Piotrowskiego, będącego akcjonariuszem Emitenta, zgłoszenie pięciu kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Emitenta tj.:

 

Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 15 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Do przedmiotowego zgłoszenia zostały załączone CV kandydatów oraz ich zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej wraz ze stosownym oświadczeniem.

Zgłoszenia kandydatów, CV oraz zgody na kandydowanie wraz ze stosownym oświadczeniem stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity_ oraz § 19 ust. 1 pkt 4_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 roku, poz. 757_.