Raport bieżący nr 13/2021 z 18.06.2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku wpłynęło do Emitenta od Warsaw Equity Management S.A., będącego akcjonariuszem Emitenta, zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Emitenta tj.:

• Pana Przemysława Danowskiego;

Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 11 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Do przedmiotowego zgłoszenia zostały załączone CV kandydata oraz jego zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Zgłoszenie kandydata, CV oraz zgoda na kandydowanie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity) oraz § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Oswiadczenie_wyrazenie_zgody_dot._RN_P._Danowski

Zgloszenie-kandydata-do-Rady-Nadzorczej

Życiorys_Przemyslaw_Danowski