Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 26.07.2016 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Sprzedający”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z firmą Emerson Electric Co. z siedzibą w St. Louis, USA („Kupujący”) Umowę na dostawy detektorów podczerwieni do zastosowań w przemysłowych analizatorach gazów oraz systemach monitorowania emisji („Umowa”).
Umowa zawarta jest na okres 3 lat, z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy na kolejny rok, o ile żadna ze stron nie wypowie Umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta.
Wolumen Umowy obejmuje łącznie co najmniej 2700 sztuk modułów detekcyjnych, z czego w pierwszym roku umowy 600 szt., 850 w drugim oraz 1250 szt. w trzecim. Wynagrodzenie z tytułu realizacji wszystkich dostaw wyniesie ok. 9.500.000 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych).
Produkty objęte są standardową gwarancją Emitenta, która wynosi 2 lata.
Umowa przewiduje kary umowne dla Spółki w przypadku opóźnień w realizacji poszczególnych dostaw, jak również w przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych określonych w Umowie.
Kupujący ma prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku naruszenia jej postanowień przez Sprzedającego, w tym w szczególności w przypadku opóźnień w realizacji dostaw i/lub niedotrzymania parametrów jakościowych produktów określonych w Umowie. Emitent ma prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku opóźnień w realizacji płatności ze strony Kupującego. Umowa przewiduje kary umowne w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
Jednocześnie, Zarząd informuje, iż obroty Spółki z Kupującym z tytuły dostaw detektorów podczerwieni w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosły 1 571 217,6 zł.
Zawarcie Umowy potwierdza założenie przyjęte w strategii Spółki przez Zarząd VIGO Photonics o stale i szybko rosnącym zapotrzebowaniu na wysokiej klasy urządzenia optoelektroniczne do zastosowań przemysłowych.
Zarząd Emitenta zaznacza, iż negocjacje warunków niniejszej Umowy były przedmiotem opóźnienia na podstawie art. 57 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne