Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 26.05.2015 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 26 maja 2015 roku pomiędzy Emitentem a spółką z Grupy kapitałowej Caterpillar Company Inc. (“Kontrahent”) zawarta została umowa kupna –sprzedaży o wartości 1 318 100,00 euro (tj. 5 440 984,99 zł według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy).

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę 700 detektorów podczerwieni, nie później niż do 30 listopada 2017 roku.

Wartość zawartej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzega warunków lub terminów rozwiązujących i zawieszających.
W umowie strony zawarły zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy lub zawieszeniu realizacji dostaw. Kontrahent ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku niedotrzymania określonych parametrów jakościowych lub znacznych opóźnień dostawy. Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku płatności ze strony Kontrahenta powyżej przyjętego w umowie limitu.

Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach, które doprowadziły do zawarcia niniejszej umowy zostało zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej opóźnione w dniu 25.03.2015 roku – do dnia zawarcia umowy .

Jednocześnie, Zarząd informuje, iż obroty Spółki ze spółkami z Grupy kapitałowej Caterpillar Company Inc. z tytuły dostaw detektorów podczerwieni w okresie od dnia dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych (21 listopada 2014r.) do dnia dzisiejszego wyniosły 1 469 439,01 PLN.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3.