Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A.(„Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 03.12.2019 roku powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze Spółką- liderem konsorcjum – umowy o dofinansowanie projektu badawczego nr umowy: MAZOWSZE/0090/19-00 pt: „Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT” („Projekt”) w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

VIGO Photonics S.A. jest Liderem konsorcjum , w skład którego wchodzi także Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 20 645 225,82 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 14 568 592,02 zł, co stanowi 70,57 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane VIGO wynoszą  – 18 357 183,48 zł, zaś  dofinansowanie dla VIGO – 12 280 549,68 zł

Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy. Realizacja Projektu rozpoczął się 01.10.2019 r.

Postanowienia umowy przewidują następujące kary umowne:

– zwrot finansowania wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania umowy,

– zwrot środków lub wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności – w przypadkach wskazanych w umowie takich jak wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobraniem dofinansowanie nienależnie lub  w nadmiernej wysokości.

Głównym celem projektu jest opracowanie sensorów na potrzeby przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy. Zostaną opracowane i wdrożone do produkcji nowe rodziny sensorów:

– moduły detekcyjne z wieloelementowymi detektorami podczerwieni stosowane głównie do monitorowania procesów przemysłowych, pozwolą one na szybki i dokładny pomiar parametrów i ich zdalny bądź bezpośredni odczyt;

– miniaturowe moduły detekcyjne podczerwieni zapewniające prostotę obsługi użytkownikowi, wysoką dostępność poprzez minimalizację ceny, a mające masowe zastosowanie we wszelkich systemach sieci sensorowych.

Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 21.03.2016 r

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne