Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 12.08.2016 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, o podpisaniu w dniu dzisiejszym dwóch umów kredytowych z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: “Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” („Projekt”) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach:

-Umowa o kredyt technologiczny złotowy na finansowanie inwestycji.

Kredyt w wysokości 6 000 000,00 zł (6 milionów złotych) przeznaczony na prefinansowanie premii technologicznej, przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego- Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Kredyt udzielany jest na okres od dnia 01.04.2017r. do dnia 31.12.2018r .

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę.

Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formie:

a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 9 000 000,00 zł na: (i) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą, (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej. Ustanowienie hipoteki nastąpi w terminie 180 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy;

b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia

c) weksla in blanco wystawionego przez  Spółkę wraz z deklaracją wekslową;

d) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych Generalnego Wykonawcy minimum na kwotę zgodną z wartością netto robót Generalnego Wykonawcy.

-Umowa o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Klienta nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji

Kredyt w wysokości 4 000 000,00 EURO (cztery miliony EURO)- 17 069 600,00 zł (siedemnaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy, sześćset złotych), na finansowanie inwestycji i refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych. Kredyt udzielany jest na okres od dnia 01.10.2017r. do dnia 31.12.2025r.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę.

Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formie:

a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 6 000 000,00 EUR na: (i) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą, (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej.

b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a).

c) weksla in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;

d) zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach zakupionych w ramach prowadzonej Inwestycji,

e) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. d)

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu

O umieszczeniu tego Projektu Emitenta na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej Spółka podała informację w raporcie 19/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.

Mając na uwadze wartość uzyskanego finansowania w postaci komercyjnych kredytów, co było warunkiem koniecznym do wykorzystania finansowania ze środków Unii Europejskiej – Emitent ocenia, iż ma to istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji Strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii spółki przyjętej na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 21.03.2016 r