Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 23.12.2016 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2016 roku pomiędzy Emitentem a spółką z Grupy kapitałowej Caterpillar Company Inc. (“Kontrahent”) zawarty został aneks do umowy kupna- sprzedaży z dnia 26 maja 2015 r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI 17/2015.
Przedmiotem aneksu do umowy jest dostawa nowej partii detektorów podczerwieni o wartości 1 333 164, 00 EUR (tj. 5 877 786,76 zł według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy) w terminie nie później niż do 30 czerwca 2019 roku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.