Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 21.12.2017 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia  9 lutego 2017 roku niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 roku został zawarty aneks („Aneks”) do umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a Greenlight Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („Fundusz” – poprzednia nazwa – WARSAW EQUITY PE FUND I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) oraz VIGO WE Innovation Sp. z o.o. („Inkubator” dawniej Ron Investment Sp. z o.o.) zawartej w dniu 9 lutego 2017 r. („Umowa”).

Przedmiotowy aneks przedłuża okres obowiązywania Umowy do dnia 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem możliwości jej przedłużenia na czas nieokreślony po uprzednim otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie w ramach postanowień Aneksu, strony Umowy przewidziały budżet Inkubatora na lata 2018-2022 w kwocie nie większej niż 25.000.000 zł. Emitent oraz Fundusz zobowiązali się do dofinansowania w równych częściach działalności Inkubatora.  Wszelkie rozporządzenia udziałami w tym także emitowania nowych udziałów będą wymagały zgody pozostałych stron umowy inwestycyjnej.

Pozostałe postanowienia Aneksu wprowadziły dodatkowo do Umowy: (1) dodatkowe regulację dotyczące procesu decyzyjnego w zakresie realizacji przez Inkubator danej inwestycji w Projekt/Projekty, (2) zmieniono sposób wyliczenia wielkości każdorazowej inwestycji Inkubatora w pojedynczy Projekt z ujęcia procentowego – 15 proc. na kwotowy tj. nie więcej niż 4.000.000 zł., (3) zasady Koinwestycji w projekty Inkubatora jak również zasady Programu motywacyjnego dla Zespołu Inkubatora (4)  zasad zbycia udziałów w Inkubatorze oraz zasady likwidacji Inkubatora.