Raport bieżący 7/2014 z dnia 24.11.2014 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A i C oraz subskrypcji serii D (razem zwane „Akcje Oferowane”).

1.
Sprzedaż akcji serii A i C  i subskrypcja akcji serii D rozpoczęła się w dniu 3 listopada 2014  roku i zakończyła w dniu 7 listopada  2014 roku.

2.
Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 12 listopada 2014 roku.

3.
W ramach subskrypcji oferowanych było 35 000 akcji serii D – tyko w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

3a.
W ramach sprzedaży akcji serii A i C oferowanych było 259 250 akcji, w tym:
–    219 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
–    40 250 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

Łącznie Akcji Oferowanych było 294 250 akcji (seria A, C i D), w tym:
–    254 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
–    40 250 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych.

4.
Stopa redukcji wyniosła:
–    w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 86,3 %
–    w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych- 0%

5.
W ramach sprzedaży akcji serii A i C i subskrypcji serii D złożono zapisy na 547 303 akcji, w tym na :
–    254 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
–    293 303 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych

6.
Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. dokonał przydziału 294 250 akcji , w tym:
–    254 000 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym,
– 40 250 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Indywidualnym

7.
Akcje serii D były obejmowane po cenie równej 180 zł za akcję. Cena Sprzedaży Akcji A i C  była równa 180 zł za akcję.

8.
Zapisów na Akcje Oferowane dokonało 1592  osób i instytucji, w tym:
–    Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 83 instytucje
–    Transza Inwestorów Indywidualnych: 1 509 osób.

9.
Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. przydzielił 1592 osobom i instytucjom 294 250 Akcji Oferowanych w tym w ramach:
–    Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 83 instytucjom
–    Transza Inwestorów Indywidualnych: 1 509 osobom.

10.
W emisji akcji nie brali udziału subemitenci.

11.
Wartość przeprowadzonej emisji (rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży) wynosiła 52 965 000 PLN zł.

12.
Na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest możliwe ostateczne ustalenie i podanie kosztów emisji ze względu na fakt, że proces oferty publicznej nadal trwa i rozliczenie kosztów dokonane zostanie po jego zakończeniu.
Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący łącznego kosztu emisji akcji oraz średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną  akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

13.
Rozliczenie kosztów przeprowadzonej oferty publicznej Akcji A, C i D odbędzie się zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.  Rozliczenie kosztów w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji wyemitowanych akcji serii D nad wartość nominalną i zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej „Kapitał zapasowy”.

Podstawa prawna:
§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim