Raport bieżący 13/2017 z dnia 26.05.2017 r.

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 maja 2017 roku.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.