Raport bieżący nr 20/2021 z 21.09.2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), informuje, że w dniu 21 września 2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, na którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przemysławowi Danowskiemu.

Ponadto Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 września 2021 dokonała wyboru następujących członków Komitetu Audytu:
• Marek Wiechno;
• Zbigniew Więcław;
• Krzysztof Kaczmarczyk;

Rada Nadzorcza potwierdziła, że Komitet Audytu w powołanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:
• Marek Wiechno spełnia kryterium niezależności i posiada kwali¬fikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej;
• Zbigniew Więcław spełnia kryteria niezależności;
• Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności.