Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018 roku, Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Pana Przemysława Danowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji, tj. kadencji, która rozpoczęła się w dniu 26 czerwca 2018 roku.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła również uchwały o powołaniu składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji. W skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji zostali powołani Panowie: Marek Wiechno, Zbigniew Więcław oraz Krzysztof Kaczmarczyk. Pełne życiorysy, opisy przebiegu pracy zawodowej oraz pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji oraz Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji zostały opublikowane w raporcie bieżącym numer 17/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity) oraz § 5 pkt 5) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).