Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 18.09.2015 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18.09.2015 r. dokonała wyboru firmy PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w 02-695 Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6  jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wykonania przeglądu śródrocznego sprawozdania Spółki za I półrocze 2016 r.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie § 21 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Spółka PKF Consult Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477.
Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.
Spółka dotychczas współpracowała  z PKF Consult Sp. z o.o.  w następującym zakresie: badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2006 i 2007.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.