Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 8.01.2015 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje, , iż w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę  Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku, o następującej treści:
㤠1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki VIGO Photonics S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 12 stycznia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki VIGO Photonics S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 stycznia 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVIGOS00015”.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim