Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 21.05.2015 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (“ZWZ”) podjęte w dniu 21 maja 2015 roku, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów i liczbę głosów “za”, “przeciw” oraz “wstrzymujących się”.

Ponadto, Zarząd informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 7,8,9.