Raport bieżący numer 8/2022 z dnia 18 maja 2022 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3 Statutu Emitenta, wobec osiągnięcia przez Emitenta w roku obrotowym 2021 zysku netto w kwocie 32.348.000,00 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100), a zysku netto skorygowanego w kwocie 24.337.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100), jak również w związku z treścią Strategii Emitenta na lata 2021-2026, w tym polityki dywidendowej, podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania i zwrócenia się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy 2021 na kapitał zapasowy Emitenta. W związku z powyższym Zarząd Emitenta nie przedstawił propozycji co do dnia dywidendy ani dnia wypłaty dywidendy.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, zwrócił się do Rady Nadzorczej Emitenta z wnioskiem o zaopiniowanie rekomendacji, o której mowa powyżej.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).