Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 17.04.2015 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3, art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, wobec osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2014 zysku netto w kwocie 7.288.037,13 złotych (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem 13/100), podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania i zwrócenia się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia kwoty 4.089.690,00 złotych (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 00/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (5,61 złotych na 1 akcję).

Ponadto Zarząd, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, proponuje ustalić dzień dywidendy na dzień 28 maja 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 czerwca 2015 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie rekomendacji i wniosku, o których mowa powyżej

Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.