Raport bieżący numer 9/2018 z dnia 29 maja 2018 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o aktualizacji Strategii Emitenta na lata 2016-2020, w tym o zmianie polityki dywidendowej Emitenta (o uchwaleniu pierwotnej Strategii na lata 2016-2020 Emitent informował w raporcie bieżącym numer 7/2016 z dnia 21 marca 2016 roku).

Podstawowe założenia zmienionej Strategii na lata 2016-2020:

W ocenie Zarządu Spółki rynek fotoniki rozwija się w szybkim tempie. Rozwiązania fotoniczne upowszechniają się w nowoczesnej gospodarce, stanowiąc podstawę dla wielu produktów kierowanych zarówno na rynki masowe (elektroniki użytkowej – smartfonów np. laserowe systemy rozpoznawania twarzy, urządzeń rozrywki domowej, samochodów), jak i wyspecjalizowane, w tym przemysłowe (urządzenia do kontroli procesów przemysłowych, monitoringu jakości powietrza i wody, przemysł 4.0), czy medyczne. Rosnący rynek fotoniczny powoduje również zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne materiały półprzewodnikowe, a także na komponenty fotoniczne, takie jak: detektory podczerwieni oraz źródła promieniowania podczerwonego w szczególności silnie zintegrowane funkcjonalnie.

Rynek fotoniki średniej podczerwieni, na którym funkcjonuje Spółka, również rozwija się w szybkim tempie, a zapotrzebowanie na wysokiej klasy sensory stale rośnie. Istotny wpływ na poziom przychodów Spółki w ostatnich latach miał wzrost popytu na rozwiązania oparte o lasery kaskadowe, zapewniające wysoką czułość i dokładność pomiaru oraz selektywność badanych substancji, a także rozwój rynku laserów przemysłowych.

W związku z szybkim wzrostem rynku fotoniki podczerwieni Zarząd Spółki zamierza rozszerzyć dotychczasową Strategię VIGO 2020. W kolejnych latach podstawowymi kierunkami rozwoju Spółki będą:

1. Rozwój produkcji detektorów podczerwieni. Spółka zamierza zwiększyć moce produkcyjne do 100 tys., detektorów rocznie poprzez budowę nowej hali montażowej, co umożliwi wykorzystanie efektu skali oraz obniżenie cen detektorów. Spółka zamierza na początku 2019 r. uruchomić produkcję detektorów w nowej hali montażowej, która jest obecnie budowana. W drugim etapie inwestycji, planowanym na lata 2019-2020, Spółka planuje inwestycje w poprawę jakości i efektywności produkcji (zwiększenie czystości technologicznej oraz wdrożenie nowych technologii processingu półprzewodników).

2. Rozwój produkcji półprzewodnikowych materiałów dla fotoniki podczerwieni. Z uwagi na szybki wzrost rynku i duże zapotrzebowanie na innowacyjne materiały półprzewodnikowe Spółka zamierza uruchomić produkcję warstw epitaksjalnych z złożonych ze związków grupy III i V układu okresowego pierwiastków (pochodnych arsenku galu GaAs oraz fosforku indu InP). Materiały te są podstawowym składnikiem stosowanym do masowej produkcji szerokiego spektrum produktów fotonicznych i mikroelektronicznych (lasery i diody podczerwieni stosowane w elektronice użytkowej, produkcji LIDARów, kamer 3D, systemów rozpoznawania twarzy, skanowania 3D, czujników gazów, jak również tranzystory HEMT, diody mikrofalowe, kwantowe lasery kaskadowe). Produkcja będzie oparta o technologię MOCVD wdrożoną w Spółce od 2003 r. Spółka zamierza zainwestować w nowy, wydajny system epitaksjalny, umożliwiający masową produkcję warstw epitaksjalnych.

3. Rozwój technologii kwantowych laserów kaskadowych. Spółka zamierza wykorzystać swoją silną pozycję głównego dostawcy detektorów do systemów opartych o lasery kaskadowe i rozwinąć własne produkty oparte o technologie laserów kaskadowych. W szczególności rozwój ten będzie dotyczył materiałów półprzewodnikowych oraz elektroniki sterującej, w tym rozwoju zintegrowanych, miniaturowych modułów detektorowo-laserowych. Spółka zamierza rozwijać partnerstwo w tej dziedzinie z producentami laserów kaskadowych.

4. Kontynuacja polityki innowacji poprzez prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych oraz inkubator nowych technologii. Spółka będzie kontynuować prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu ciągłego udoskonalenia parametrów technicznych produktów oraz utrzymania przewagi technologicznej VIGO nad konkurencją. Spółka planuje utworzenie centrum aplikacyjno-wdrożeniowego, co pozwoli, wykorzystując wiedzę i doświadczenie personelu VIGO, skrócić okres wdrażania nowych urządzeń. Dzięki wzmocnionej współpracy z klientami oraz instytucjami badawczymi możliwe będzie łatwiejsze dopasowanie do wymagań klienta. Równolegle Spółka będzie inwestować w nowe, innowacyjne przedsięwzięcia poprzez własny inkubator nowych technologii.

Szacowane nakłady inwestycyjne do 2020 r. wyniosą ok 85,6 mln zł, w tym 41,6 mln zł na budowę nowej hali montażowej, ok. 24 mln zł na budowę clean-roomu i poprawę efektywności processingu oraz ok. 20 mln zł na rozwój technologii materiałów dla fotoniki. Dodatkowo Spółka zamierza co roku inwestować minimum 10% przychodów w prace badawczo-rozwojowe, posiłkując się przy tym dofinansowaniem ze środków publicznych. Spółka planuje również przeznaczyć 12,5 mln zł, w latach 2018-2022, na inwestycje w ramach inkubatora nowych technologii. Zarząd zamierza finansować powyższe działania rozwojowe w oparciu o instrumenty dłużne oraz środki operacyjne Spółki. Planowane jest pozyskanie ok. 51 mln zł w formie instrumentów dłużnych. Pozostałe nakłady będą pokryte ze środków operacyjnych Spółki oraz z dofinansowania ze środków publicznych.

Ze względu na znaczące potrzeby inwestycyjne nowa polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Spółki niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy 2017 oraz lata 2018-2020. W ocenie Zarządu powrót do polityki wypłaty dywidendy możliwy będzie po roku 2020, kiedy uzyskane zostaną efekty planowanych i realizowanych obecnie inwestycji.

Ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie zależała od wielu czynników dotyczących Spółki oraz jej branży, w tym przede wszystkim perspektyw dalszej działalności Spółki, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej Spółki, oraz przy uwzględnianiu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów. Wysokość dywidendy rekomendowana przez Zarząd będzie uzależniona od potrzeb Spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania na działalność Spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój. Polityka dywidendowa będzie podlegała okresowym przeglądom Zarządu.

Podstawowym celem Spółki jest wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy. Spółka zamierza osiągnąć ten cel m.in. poprzez dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, do poziomu: 40 mln zł w 2018 roku oraz 80 mln zł w 2020 roku. Po roku 2020 Zarząd oczekuje utrzymania średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie 20-30%, zarówno dzięki wzrostowi sprzedaży obecnie rozwijanych produktów jak i sprzedaż nowych produktów (materiałów półprzewodnikowych dla fotoniki, zintegrowanych modułów detektorowo-laserowych oraz innych rozwiązań fotonicznych). Zarząd oczekuje utrzymania dotychczasowych, wysokich poziomów rentowności.

Wobec powyższego, zgodnie z nową polityką dywidendową, Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta niewypłacenie dywidendy za rok obrotowy 2017 i przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy Emitenta. Nowa Strategia Emitenta na lata 2016-2020, w tym zaktualizowana polityka dywidendowa, została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwałą z dnia 29 maja 2018 roku.