Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 21.04.2017 roku

Zarząd VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, wobec osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zysku netto w kwocie 10.005.860,12 złotych (słownie: dziesięć milionów pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt 12/100), pozytywnie oceniła rekomendację i wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia kwoty 6.006.960,00 (słownie: sześć milionów sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (8,24 złotych na 1 akcję), jak też wniosek Zarządu w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy na dzień 31 maja 2017 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2017 roku. Rada Nadzorcza zarekomendowała przeznaczyć pozostałą część zysku netto w kwocie 3.998.900,12 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset  dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł 12/100) na kapitał zapasowy Spółki.
W ocenie Rady Nadzorczej przedmiotowe wnioski Zarządu są zgodne ze strategią Spółki i celami jej działania.
Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.