Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 12.04.2016 roku

Zarząd VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, wobec osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2015 zysku netto w kwocie 9.467.744,20 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 20/100), pozytywnie oceniła rekomendację i wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia kwoty 4.733.872,10 zł (słownie: cztery miliony siedemset  trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa zł 10/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (6,49 złotych na 1 akcję), jak też wniosek Zarządu w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy na dzień 19 maja 2016 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2016 roku. Rada Nadzorcza zarekomendowała przeznaczyć pozostałą część zysku netto w kwocie 4.733.872,10 zł (słownie: cztery miliony siedemset  trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa zł 10/100) na kapitał zapasowy Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej przedmiotowe wnioski Zarządu są zgodne ze strategią Spółki i celami jej działania.

Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.