Raport bieżący 12/2017 z dnia 26.05.2017 roku

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 2017 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 10.005.860,12 złotych (słownie: dziesięć milionów pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt 12/100) w następujący sposób:
– kwotę 6.006.960,00 (słownie: sześć milionów sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł)  przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 8,24 zł (osiem złotych dwadzieścia cztery grosze)
– kwotę 3.998.900,12 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł 12/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
W dywidendzie uczestniczyć będzie 729 000 akcji Spółki.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 31 maja 2017 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 14 czerwca 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 2