Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 13.05.2016 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. w z związku z zaistnieniem oczywistej omyłki w numeracji raportu w sprawie uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, opublikowanego w dniu 13.05.2016 r., niniejszym koryguje treść numeru w sposób następujący:
– było: 16/2015
– powinno być: 16/2016.
W pozostałym zakresie treść raportu nie podlega zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 2 oraz  §6 ust. 2