Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 18.01.2017 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. (“Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017
• 14 marca 2017 r. – raport roczny za 2016 rok;
• 15 maja 2017 r. – raport za I kwartał 2017 roku
• 30 sierpnia 2017 r. – raport półroczny za I półrocze 2017 roku
• 15 listopada 2017 r. -raport za III kwartał 2017 roku
Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku, zgodnie  §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.