Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 21.01.2020 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
• 6 marca 2020 r. – raport roczny za 2019 rok;
• 8 maja 2020 r. – raport za I kwartał 2020 roku;
• 28 sierpnia 2020 r. – raport półroczny za I półrocze 2020 roku;
• 6 listopada 2020 r. -raport za III kwartał 2020 roku;
Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku, zgodnie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.