Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 05 października 2018 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 25/2018 z dnia 20 września 2018 roku w przedmiocie podpisania z dr Włodzimierzem Strupińskim umowy o realizację wspólnego przedsięwzięcia zmierzającego do rozpoczęcia produkcji epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V (dalej jako: „Umowa”), Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 4 października 2018 roku spełnił się warunek zawieszający Umowy, tzn. dr Włodzimierz Strupiński udzielił Emitentowi zabezpieczenia uzgodnionego w Umowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, Umowa weszła w życie oraz nie zawiera żadnych dodatkowych warunków zawieszających.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).